Grip op de jeugdzorg

Op 12 november j.l. was er speciaal voor raadsleden een bijeenkomst over de Jeugdzorg. In veel gemeentes (ook in Waalre), zijn de kosten voor de Jeugdzorg hoger dan verwacht.
Bijgevoegd de presentatie, waar Gerard Lammers, Bert Links en Hans Witvoet bij aanwezig waren. De presentatie is doorgestuurd aan onze wethouder Lianne Smit-Volkers. Zie ook de website www.nji.nl 

Presentatie NJI Grip op jeugdzorg 2018

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Amendement van ZW14 over BRP unaniem aangenomen!

Bijgevoegd het amendement dat ZW14 voorbereid had n.a.v. haar onderzoek naar de effecten van de voorgestelde verordening voor verstrekken van gegevens uit de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP).
Zojuist werd bekend dat het amendement unaniem is aangenomen! Terecht, want het gaat om uw gegevens. Als u niet wil dat een derde die krijgt, dan mag de gemeente dat niet toch alsnog doen. Het amendement, gesteund door de hele gemeenteraad van Waalre, voorkomt dat.Amendement-ZW14-Verordening-Basisregistratie-personen

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Waarborgt de nieuwe verordening Basis Registratie Persoonsgegevens wel uw privacy?

Op 4 december 2018 staat een voorstel voor een nieuwe verordening Basis Registratie Persoonsgegevens op de agenda van de gemeenteraad. Al eerder heeft ZW14 hier vragen over gesteld. Zie de stukken op de website van de gemeente Waalre: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/95d4cc10-5bc4-42b2-9853-092e4f7da25e

Daar staan ook de antwoorden bij op de eerder door ZW14 gestelde vragen. Zie 2018-76-Reactieformulier-Bijlage-ZW14-heeft-een aantal-vragen

Die antwoorden stellen ZW14 niet gerust: als u geen toestemming geeft om uw gegevens uit de BRP beschikbaar te stellen aan een derde, kan een ambtenaar besluiten dat toch te doen. Een ambtenaar mag als die het belang van de derde groter acht dan het belang van u, dan ‘neemt hij een voorgenomen besluit op het verzoek om verstrekking van de gegevens’…..

ZW14 beraadt zich op een reactie. Is het nieuwe voorstel wel rijp voor beraad, of kan het via een amendement aangepast worden?

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

ZW14 en privacy in de gemeente Waalre

Op 20 november is er ‘s avonds eerst een raadsvergadering en daarna een oordeelsvormende bijeenkomst:
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/71cd41bb-c0c2-4486-8536-0a2d201126d9
Belangrijke onderwerpen staan er op de agenda, o.a. kavelruil, een startdocument voor de Omgevingswet en een mogelijk besluit over de wijze waarop de gemeente gegevens die over u zijn vastgelegd mag delen met derden.
Over dit laatste onderwerp doet ZW14 al een aantal jaren onderzoek. Wist u dat u kunt opvragen welke gegevens over u zijn vastgelegd bij de gemeente? Zie https://www.waalre.nl/formulieren/afschrift-uit-de-basisregistratie-personen-brp-aanvragen.html

Het is ook mogelijk om op te vragen welke instanties allemaal een uittreksel hebben gekregen van uw gegevens en welke gegevens gedeeld zijn. De link naar deze aanvraag is NIET te vinden op de website.
Ook kunt u expliciet aangeven dat er geen gegevens van u gedeeld mogen worden met anderen. Ook daarvan is NIETS terug te vinden op de website van de gemeente.

Voormalig raadslid van ZW14 Nan Zevenhek heeft een aantal jaren achtereen de informatie opgevraagd. Lees hier het verslag dat ze indertijd gemaakt heeft.

Volgens het nieuwe voorstel moet het College mandaat krijgen voor het verstrekken van gegevens aan derden. Uiteraard wordt er zorgvuldig gehandeld, maar in het kader van de controlerende taak zou het goed zijn als de gemeenteraad eenmaal per jaar inzicht krijgt in aan welke organisaties die gegevens verstrekt zijn.

Zie de technische vragen die ZW14 graag beantwoord wil zien.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Vanavond wordt de gemeentebegroting van 2019 vastgesteld

De begroting is al eens beeldvormend en meningsvormend besproken, maar vanavond moet er een besluit genomen worden. De moties en amendementen stromen op het laatste moment nog binnen. Terwijl de begroting een vertaalslag is van de kaders die de gemeenteraad al eerder heeft vastgesteld en eigenlijk alleen daarop nog gecontroleerd hoeft te worden. Voor de nieuwe amendementen en moties is geen tijd om deze goed op consequenties te beoordelen.
Er wordt ook een motie ‘vreemd aan de orde van de dag ingediend, door o.a. ZW14. Die gaat over steun geven aan het kinderpardon. Zie de bijlage.Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-GL-D66-ZW14-PvdA-Kinderpardon

Bekijk de stukken op  https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/56790d5a-f888-4b19-a397-3fbdee2e88e6

en natuurlijk bent u welkom in de raadszaal!

Naschrift: De begroting is unaniem vastgesteld en goedgekeurd door alle fracties. Op de dag van de raadsvergadering kwamen nog allerlei moties en amendementen binnen die niet eerder door fracties aangekondigd en toegelicht waren. Gezien o.a. de mogelijke effecten op andere onderdelen van de begroting zijn deze niet aangenomen. De gemeenteraad eist van het College dat ze tijdig haar stukken aanlevert. Dat mag ook verwacht worden van fracties die zaken willen wijzigen. Alleen dan is een controle op de kwaliteit mogelijk en zo nodig afstemming met de achterban en experts.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld