Burgerparticipatie houtwallengroep

Burgerparticipatie van de houtwallengroep is een goed voorbeeld

De overheid loopt op veel fronten vast. Een van de belangrijkste oorzaken  daarvan is het gebrek aan financiële middelen of de vereiste kennis. Een middel om dit op te lossen is het betrekken van de burgers door de overheid. Burgers en overheid zoeken samen naar oplossingen van de problemen die zich aandienen en die de overheid niet alleen kan of wil oplossen.

Participatie van de burger treft men aan bij grote en ingewikkelde vraagstukken zoals bij het zoeken naar oplossingen voor ons energietekort,milieuproblematiek en huisvesting.

Op gemeentelijk niveau zien we in Waalre al in de afgelopen raadsperiode de betrokkenheid van inwoners bij de vraag welke buurthuizen -thans wijkcentra genoemd- moeten cq kunnen open blijven.

Bij het streven naar het behoud en het opwaarderen van onze Waalrese vennen komt er hulp van de houtwallengroep,een enthousiaste groep senioren, in leeftijd variërend van 70 tot 85 jaar,die onze vennen in overleg met gemeente en IVN  een facelift geven. Hulde hiervoor!!

Ligt hier ook geen mogelijkheid voor het behoud van onze bossen? Deze zijn in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw aangelegd en bestaan uit dennen. Veel langer dan honderd jaar gaat zo’n bos niet mee. Dan is het op en is het feest voorbij. Natuurlijk er wordt mondjesmaat wel aangeplant,maar dat is onvoldoende.

Wil Waalre in de toekomst een bos groene uitstraling houden  dan moet er geïnvesteerd worden in nieuwe aanplant,bij voorkeur niet alleen dennen, maar ook eik,beuk en linde.

Ook hier zou burgerparticipatie met  ondersteuning van gemeente èn regio,een goede zaak zijn. Een actieve participatie van inwoners bij het vernieuwen en onderhoud van de Waalrese bossen zou wel eens tot verrassende resultaten kunnen leiden.

Behoort  burgerparticipatie overigens niet tot het wezen van onze democratie?

Namens Zelfstandig Waalre 2014
J.Teeuwen, plaats 3 van lijst 7 ZW14

Achtergrondinformatie verkregen van de Provincie over de vernatting van de vennen:

Geachte heer, mevrouw Teeuwen,

Op 14 februari jl heeft u een aantal vragen over vennen bij Waalre gemaild aan Yolande van der Meulen. In deze mail geef ik antwoord op uw vragen.

In het Provinciaal Waterplan is aan een groot aantal vennen de functie ‘waternatuur’ toegekend. Welke vennen of vencomplexen dat zijn, is te zien op plankaart 1 van het Provinciaal Waterplan. Het gaat om de stipjes met de code v59.

Vennen met de functie ‘waternatuur’ beschouwen we als bijzondere wateren met hoge actuele of potentiele natuurwaarden. Voor het behoud en herstel van biodiversiteit is het belangrijk dat deze vennen ‘op orde’ zijn. Als ze niet op orde zijn, dan moeten er maatregelen worden uitgevoerd, zoals het op orde maken van de waterhuishouding, het vrijmaken van oevers en het verwijderen van de sliblaag. De lijst van vennen met de functie waternatuur is bij mijn weten sinds 2004 niet veranderd.

In 2004 heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar de meest kansrijke vennen (met de functie waternatuur) om aan te pakken. Hieruit is een prioritaire lijst van 77 vennen gekomen, waarvan de provincie met terreinbeheerder en waterschappen heeft afgesproken dat die met voorrang opgepakt zouden worden. Het is daarmee niet zo dat de andere vennen uit beeld zijn. Uiteindelijk willen we dat alle vennen op orde zijn.

De afgelopen jaren heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor venherstel (zowel voor de lijst van 77, als voor de andere vennen met de functie waternatuur. Vennen die nu niet bestaan, maar weer worden uitgegraven vallen niet onder de regeling). Omdat er weinig gebruik werd gemaakt van de subsidieregeling, hebben we de regeling per 1 januari 2014 voorlopig gesloten. We zijn nu aan het bekijken op welke wijze we venherstel gaan oppakken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben over venherstel, dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

Verder had u ook een vraag over wie er contactpersoon is bij de provincie voor bosonderhoud. Eigenlijk hebben we die niet, omdat de provincie hier geen taken in heeft. Als het gaat om zaken die met de boswet te maken hebben (bv vergunningen voor kappen), dan kunt u contact opnemen met de regionale uitvoeringsdienst in Eindhoven. Als het gaat om technische adviezen bij bosonderhoud, kunt u het beste contact opnemen met de Bosgroep-Zuid.

Ik hoop dat hiermee uw vragen voldoende zijn beantwoord. Met vriendelijke groet

Doesjka Ertsen

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven