Inbreng kadernota 2017

Onze visie voor Waalre in 2017: Beloon groen gedrag

In de kadernota kunnen wij onze visie aangeven. Hoofdlijnen dus. Wat ons betreft is de hoofdlijn ‘beloon groen gedrag’. Maar n.a.v. de vragen van 2 weken terug over het rioleringsfonds is het daarnaast ook belangrijk om solidariteit tussen burgers mogelijk te maken. In onze visie worden individuele burgers, maar ook buurten en misschien zelfs bedrijven geïnspireerd en gemotiveerd om groen gedrag te vertonen. Het rioleringsfonds is een groot bedrag, maar levert maar weinig rente op. Daarnaast wordt ook Waalre geconfronteerd met de effecten van de klimaatverandering: recent stroomde rioolputten nog over.
Al in 2014 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen ‘Vergroot waterbewustzijn’. In deze motie werd verwezen naar verschillende initiatieven elders. De motie houdt meer in dan een discussie over de rioolheffing. Een geplande buurtwaterberging kan ook een -soms lekker modderige- speelplaats zijn voor kinderen, of een natuurwatertuin voor buurtbewoners. Zo ontstaat ook waterbewustzijn. Wat ons betreft kan het Rioleringsfonds voor dergelijke projecten gebruikt worden. Met de huidige lage rentestand levert het niets op. En het alternatief is dat we in onze regio over x jaar, hele grote extra dure rioolbuizen moeten aanleggen. En dat de kosten voor alle burgers voor de rioolzuivering exorbitant stijgen. In het MRE moet deze koerswijziging breed gedeeld worden. Wij willen van het College weten of voor het gebruik van het rioleringsfonds voor lokale ‘multifunctionele’ waterbergingen een amendement of motie nodig is.
Antwoord van Wethouder van Liempd tijdens de vergadering op 5 juli 2016: als er een rioolbuis in de lokale waterberging uitkomt  dan kan geld van het Rioleringsfonds gebruikt worden voor aanleg en aankleding. Ook een hemelwaterrioolbuis is oke. (NZ: conclusie is dus dat als in een buurt een lokale waterberging aangelegd kan worden voor hemelwater dat er geld beschikbaar is in het Rioleringsfonds. Bij de aankleding is dan budget beschikbaar om iets mee te doen waarmee een Multifunctionele Waterberging MFB aangepast kan worden aan de wensen van de buurt.)

De tijd is er rijp voor: Op dit moment hebben de Provincie en de Waterschappen een subsidie beschikbaar gesteld voor buurtnatuur en buurtwater. Kansen voor dergelijke subsidie moeten altijd breed uitgedragen worden. Zodat veel meer burgers dan de W100 zelf initiatieven kunnen nemen. Daarom:

Geef burgers meer info over beschikbare subsidies en regelingen
Bijvoorbeeld over de subsidiemogelijkheden rond het project N69, zoals Leader. Die gelden ook volgend jaar. In onze visie zorgen we ervoor dat de kennis over mogelijke subsidies beschikbaar komen van de burgers. Zodat zij zelfstandig projecten kunnen initieren en bekostigen. Wij denken niet dat het nodig is om daar direct een ‘cityfunding’ website voor in het leven te roepen. De Pracht heeft het toch ook zonder dat gedaan. Met de krachten in Waalre moet dat lukken.

Integratie, integratie, integratie
Voor 2017 staan we voor uitdagingen om als Waalre met (veel) mensen met andere culturen om te gaan. Het is onze taak om de vluchtelingen en statushouders zich weer mens te laten voelen. En waar hun toekomst ook ligt, hen kennis en vaardigheden mee te geven waar ze iets aan hebben. Integratiegelden mogen op geen andere manier besteed worden dan integratie. Want integratie is een voorwaarde voor werk en zelfstandigheid. In projecten waar de gemeente invloed op heeft, moet we expliciet zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen erbij te betrekken.

Kwaliteit voor kwantiteit
Halveer het aantal raads- en cievergaderingen en stel het uitgespaarde bedrag (360 Euro per avond) beschikbaar voor een betere verslaglegging. Son en Breugel was bij de keuze voor Notubizz een van de voorbeelden die gebruikt werd: zij laten door een notulist van Notubizz een samenvatting maken. Kosten uitgaande van 3 uur vergaderen, plus 2 uur uitwerken a 58 Euro, plus 21 Euro reiskosten, is ca. 320 Euro. ZW14 zal hiervoor een voorstel doen aan het Presidium.

Monumentenzorg
Als we monumenten werkelijk serieus nemen in Waalre, moeten we minsten 200.000 Euro beschikbaar stellen. 20.000 Euro is een lachertje. Er is ons inziens veel meer te bereiken door bijvoorbeeld in bestemmingsplannen meer mogelijkheden te bieden voor het (her)gebruik van monumentale panden. Of door als gemeente ondernemers te ondersteunen die jongeren willen opleiden om de ambachten te leren. En die uren ook in te zetten bij particulieren.
Het vrijkomende budget van de monumentenzorg willen wij inzetten voor Cultuur. ‘Verbeteren van de leefbaarheid’ is te algemeen. Wij zullen dat in een toekomst debat bepleiten, maar steunen nu het amendement van D66.

Speelplaatsen van scholen openbaar toegankelijk maken
Dit is actueel bij De Wilderen. In mijn vorige fractie heb ik dit bepleit bij de Brede School Ekenrooi. Als het nodig is voor ondersteuning van de Wethouder zullen we de motie steunen. Belangrijk is om straten zo in te richten dat ze kinderen uitnodigen om te bewegen.

Aanpassen Traverse tegelijk met de N69
Net als bij de motie van 22 mei 2012 houden wij vast aan een 30 km zone op de Traverse in Waalre-Dorp. Die motie moet uitgevoerd worden.

Nan Zevenhek, Gerard Lammers, ZW14, 5 juli 2016.

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven