Kieswijzer Eindhovens Dagblad

Het Eindhovens Dagblad heeft een Kieswijzer georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Over een 30-tal onderwerpen konden politieke partijen kort aangeven of ze het ermee eens waren of niet en wat hun motivatie is.
Hieronder treft u de door ZW14 ingevulde antwoorden in, maar vooral  waarom.

Graag horen we uw reactie. Want er zijn meerdere manieren om hetzelfde doel te bereiken en het is belangrijk om te luisteren naar (uw) tegengeluid. Openstaan voor andere meningen is in ieder geval wat ZW14 in de nieuwe raadsperiode wil!
Lees daarom ook ons inspiratieprogramma 2018….!

#1:
De gemeente Waalre stopt te veel geld in duurzaamheid
Standpunt: Oneens
Waarom: Aan opwekken van energie met zonnepanelen wordt veel aandacht
besteed, maar er liggen nog grote kansen op het gebied van:
– opslag/bufferen van opgewekte energie. Bijvoorbeeld met een Buurtbatterij.
– omgaan met regenwater: nu wordt dat nog grotendeels door het riool
gespoeld, wat tot hoge (energie)kosten bij de rioolwaterzuivering leidt.
In beide gevallen geldt: de kosten gaan voor de baat uit.
Graag zou ZW14 onderzoek doen of zonnepanelen op het Gat van Waalre haalbaar
zijn. Zie Rijkswaterstaat voor pilots voor drijvende zonneparken.

#2:
De duurzame manier van afval ophalen mag de Waalrenaar niet meer kosten dan
de huidige aanpak
Standpunt: Eens
Waarom: De kosten gelijk houden is ook mogelijk, als alleen díe
afvalstromen
frequent worden opgehaald, waarvoor dat nodig is. Namelijk keukenafval en
luiers/incontinentiemateriaal. De grijze container moet echter blijven! Restafval in plastic zakken leidt tot heel veel meer zwerfafval. Door veel betere informatie over wat bij welke
afvalstroom hoort, en waarom, krijgen de resulterende afval/grondstofstromen
meer waarde en kan de kostenstijging voorkomen worden. Het bespaarde geld
geven wij liever uit aan verenigingsleven, cultuur en sport.
Zie o.a. onze interviews met deelnemers (voor- en tegenstanders) aan de pilot en zoek op deze site op ‘afvalfiets’.

#3:
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van openbaar groen
Standpunt: Neutraal
Waarom: Het openbaar groen ligt er in het algemeen goed bij. Bepaalde
stukken groen zouden
verkocht kunnen worden aan aangrenzende huizen, zodat de onderhoudskosten
verminderen. Ook kan Waalre net als andere gemeentes doen, rotondes door
bedrijven laten
adopteren. ZW14 zou graag meer bijen-vriendelijke beplanting zien en vindt
dat groen ook geschikt moet zijn voor tijdelijke opslag van regenwater.

#4:
Waalre moet moet meer goedkope woningen voor starters bouwen
Standpunt: Eens
Waarom: Helaas vertrekken veel jongeren uit Waalre. Ook voor hen moet er
meer woonruimte komen. Net zoals voor jonge gezinnen. Wij hopen dat zij
gebruik maken van onze mooie voorzieningen, deelnemen aan het
verenigingsleven en zo toekomst geven aan een nog mooier Waalre. Gebruik een
deel van Het Klooster weer voor huisvesting van o.a. jongeren.Wij willen ook
graag ruimte voor zelfbouw/starters zoals “Tiny Houses”. Bijv. op
voormalige honkbalveld als zonnepanelen op het Gat van Waalre haalbaar is.

#5:
Waalrese woningbouwprojecten moeten passen bij de exclusieve uitstraling van
de gemeente
Standpunt: Eens
Waarom: Alle woningbouwprojecten moeten bij Waalre Groenfontein passen: dus
met veel groen, een natuurlijke opvang van regenwater en door gebruik van
bijvoorbeeld rode dakpannen en witte muren met een zonnig karakter. De
architect moet al rekening houden met de (verplichte) zonnepanelen. Zodat
alleen nog energie-neutrale woningen worden toegevoegd. Compensatie van extra
kosten  bij sociale woningbouw verrekenen in het duurdere segment.

#6:
Samenvoeging met Eindhoven is op termijn onvermijdelijk
Standpunt: Oneens
Waarom: Een krachtig bestuur in regionaal verband. Groter is niet altijd
beter. Met de mensen die in Waalre wonen moet het mogelijk zijn om een
Waalrewaardig bestuur te vormen. Wij willen graag een wethouder die namens
meerdere fracties aan de coalitie deelneemt. (Lees ons stuk over ‘versnipperde raad biedt kansen.) Die juist door zijn kwaliteit
een belangrijke bijdrage levert in de regio. Gezien het grote tekort in de
begroting van Eindhoven, is het de vraag of het Eindhovens bestuur  wel
geschikt is voor besturen van ook nog de huidige randgemeentes.

#7:
Zelfstandigheid mag de Waalrenaar geld kosten
Standpunt: Neutraal
Waarom: Zelfstandigheid van Waalre kost geen geld! Door een goed bestuur dat
respect toont en luistert naar tegengeluid, worden besluiten veel beter.
Inwoners van Waalre hebben veel goede ideeën en beseffen dat keuzes nodig
zijn. ZW14 wil daarom graag een wethouder namens meerdere fracties, die niet
alleen gefocusd is op het belang van zijn eigen partij, maar actief
samenwerking zoekt met en kennis gebruikt van andere partijen in de
gemeenteraad en daarbuiten.  Zie ook stelling #6

#8:
Elke woonkern in Aalst en Waalre moet een eigen wijkhuis hebben
Standpunt: Eens
Waarom: Verenigingsleven en activiteiten moeten in elke wijk hun plek
hebben. Het delen van accommodaties is prima. Maar eindeloos investeren in
dure stenen is ongewenst. Renoveren kan goedkoper zijn. Helaas heeft het
College recent het besluit genomen tot volledig slopen van ’t Hazzo en het
voor miljoenen te herbouwen, terwijl alternatieven mogelijk waren. Naar
tegengeluid werd niet geluisterd.

#9:
Behoud van gemeenschapshuis Het Klooster mag de gemeente structureel geld
kosten
Standpunt: Eens
Waarom: Goed onderbouwd is het tot een bepaalde hoogte te verdedigen waarom
het geld kost. Alternatieven waarbij de vaste lasten omlaag gaan, dienen
serieus onderzocht te worden. Waarom niet de bovenverdieping van Het Klooster
voor een deel weer invullen als woonbestemming. Zoals het vroeger was.
Bijvoorbeeld mooie
woonruimte voor jongeren (zie stelling #4), of kunstenaar ateliers. Of
misschien zelfs
seniorenappartementen (zie stelling #13).  Zie onze Open Brief over behoud van Het Klooster.

#10:
Waalre moet meer geld besteden aan de veiligheid in woonwijken
Standpunt: Neutraal
Waarom: Wat betreft verkeersveiligheid: alle oversteekplaatsen moeten goed
verlicht worden, loop- en fietsroutes naar school en winkels dienen veilig te
zijn. Desnoods door fietsers voorrang te geven op auto’s, zogenaamde
fietsstraten. Voor mensen die minder goed ter been zijn is het extra
belangrijk dat er geen obstakel op de stoepen (Stoep Vrij?!) en wegen zijn en
dat gebouwen ook voor hen toegankelijk zijn. Onze mening over criminaliteit
in de wijken staat bij stelling #25

#11:
De gemeente moet een actieve rol spelen bij het aantrekkelijker maken van
winkelcentrum Den Hof
Standpunt: Eens
Waarom: ZW14 wil graag dat Den Hof zijn versteende karakter kwijtraakt.
Probeer samen met de direct
aanwonenden en met provinciale subsidie (die is daarvoor!) buurtnatuur en
buurtwater op het plein te creëren. Met een gratis drinkwatertappunt en
speelattributen, zodat het er fijn is om er te zijn. Zorg
nu eindelijk ook eens voor een gratis openbaar toilet (en ook op De Bus). Net
zoals Veldhoven dat geregeld heeft. En meer fietsenstallingen en oplaadpunten
voor de fiets (van bijv. toeristen).

#12:
De gemeente moet inwoners vaker om hun mening vragen
Standpunt: Neutraal
Waarom: Polsen kan, maar laat politieke partijen hun werk beter doen. Zij
zijn de volksvertegenwoordigers. Nodig hen ALTIJD uit bij bijeenkomsten van
de gemeente met inwoners. ZW14 krijgt vaak te horen dat bij het overleg/klankbordgroep maar heel weinig ruimte is voor ideeën. Als raadslid kun je controleren of dat klopt. Want het is juist belangrijk om ‘out of the box’ te kunnen denken.
Fracties krijgen fractiebudget voor het organiseren
van bijeenkomsten. Op onze WaakreWaterdag kwam geen enkele andere politieke
partij … U bent welkom bij onze activiteiten! Voor iedereen, ook voor
slechtzienden/slechthorenden, moet informatie over besluitvorming en
bestuurlijke zaken volledig en makkelijk toegankelijk zijn.

#13:
In Waalre is bouwen voor senioren belangrijker dan bouwen voor starters
Standpunt: Neutraal
Waarom: Om een evenwichtige bevolkingsopbouw in stand te houden zullen voor
alle leeftijdsgroepen voldoende woonmogelijkheden aanwezig moeten zijn. Dit
kan door nieuwbouw, maar ook door hergebruik van bestaande panden die leeg
staan of woningsplitsing. Tegelijk met de renovatie moet -geholpen door
aantrekkelijke leenvoorwaarden-, de woning energieneutraal gemaakt worden.
Wij willen ook graag alternatieve woonvormen, zoals zelfbouw, Tiny Houses
etc.

#14:
De ontwikkeling van natuur in Waalres buitengebied is belangrijker dan het
behouden van landbouwgrond
Standpunt: Oneens
Waarom: De schaarse landbouwbedrijven dienen bestaansrecht te behouden.  De
boeren zijn al eeuwen mede de beheerders van het landschap en zich terdege
bewust van hun rol. Juist onze kleinschalige buitengebied past bij de
stedelijke omgeving. Biedt boeren meer mogelijkheden voor ondernemerschap,
door bijv. verkoop aan de boerderij, zorg- en recreatieactiviteiten passend
bij de boerderij en de omgeving. Zorg voor meer buurtnatuur en buurtwater in
de versteende wijken.

#15:
Waalre moet geen geld en energie steken in het aantrekken van toeristen
Standpunt: Neutraal
Waarom: Voorzieningen voor toeristen moeten we in stand houden, zoals ook de
kleinschalig B&B. ZW14 vindt dat we ons moeten aansluiten bij de Groote
Heide, net als alle omliggende gemeentes. De kosten daarvan zijn heel
beperkt. Samen met partijen uit Valkenswaard, Eersel en Bergeijk wil ZW14
graag een project opstarten rond onze mooie beekdalen, voor een unieke
cultuur- en natuurbeleving. De provincie steunt dergelijke initiatieven in
het kader van de aanleg van de N69. Zie http://www.grenscorridorn69.nl/project/leader

#16:

De gemeente moet meer geld uitgeven aan huishoudelijke hulp voor ouderen
Standpunt: Oneens
Waarom: Niet standaard, daar waar uit eigen middelen geen huishoudelijke
hulp kan worden bekostigd inspringen. Een groot probleem is vaak de
eenzaamheid van ouderen. Stimuleer contacten dicht bij huis. Ook dienen
verenigingen en nieuwe initiatieven die de eenzaamheid bestrijden en de
zelfredzaamheid bevorderen, meer steun te krijgen. Speciale aandacht voor
ouderen die thuis verzorgd dienen te worden, omdat er nog geen plek is in het
verpleeghuis: zij en hun mantelzorgers dienen geholpen te worden!

#17:
Op jeugdzorg mag niet worden gekort, ook al wordt het budget overschreden
Standpunt: Oneens
Waarom: Het budget voor jeugdhulp is in 2018 1.9 miljoen Euro. Dat kan
Waalre niet volhouden. Er moet dus iets gebeuren om te voorkomen dat zoveel
jeugd gebruik moet maken van jeugdhulp. Dat begint bij goede en goed
beschikbare Vroeg- en Voorschoolse Opvang (de vroegere peuterzorg) voor alle
kinderen, maar ook door samenwerking van scholen, ouders, verenigingen en
‘buurtgezinnen’. Elk kind moet kunnen meedoen met tenminste een
activiteit op het gebied van cultuur, sport en natuur.

#18:
De gemeente moet inwoners met een laag inkomen minder gemeentelijke belasting
laten betalen
Waarom: Oneens
Reactie: Wel zouden burgers invloed moeten kunnen uitoefenen op de hoogte
ervan als ze zelf minder kosten veroorzaken. Bij de rioolheffing zou
bijvoorbeeld een deel afhankelijk moeten zijn van de hoeveelheid regenwater
die het betreffende huishouden door het riool afvoert. Regenwater veroorzaakt
bij de gemeente nl. veel kosten, omdat er investeringen nodig zijn in grotere
rioolsystemen. Als burgers door meer kennis ook het afval beter kunnen
scheiden, gaan de opbrengsten omhoog en kosten omlaag.

#19:
Waalre mag van mensen met een bijstandsuitkering verwachten dat ze
vrijwilligerswerk doen
Standpunt: Eens
Waarom: Toegesneden op de persoonlijke situatie van de desbetreffende
uitkeringsgerechtigde mag een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk
verwacht worden. Zelf meedoen en mede verantwoordelijkheid dragen is gewoon
fijn en de ervaring kan zorgen dat mensen weer aansluiting krijgen op de
arbeidsmarkt. Verenigingen zitten vaak te springen om mensen die mee kunnen
helpen en zijn bereid om een stuk begeleiding te verzorgen.

#20:
Het Waalres Museum mag de gemeenschap geld kosten
Standpunt: Oneens
Waarom: Het museum heeft een bijdrage in het voorzieningenniveau in ons
dorp. Door slimme bedrijfsvoering kan het zich zelf bedruipen. Zeker nu het
ook bij de Museumjaarkaart is aangesloten. We hopen dat alle mensen uit
Waalre eenmaal per jaar het Waalres Museum bezoeken. Door als museum mee te
doen aan de in stelling #15 genoemde natuur- en cultuurbeleving rond de
beekdalen, worden nog meer mensen geattendeerd op het Waalres Museum.

#21:
De gemeente moet er voor zorgen dat het aantal ritten van de buurtbus wordt
uitgebreid
Standpunt: Oneens
Waarom: Vraagafhankelijk vervoer zou meer moeten worden ontwikkeld. Er zijn
allerlei vormen voor te bedenken. Niet met vaste routes maar op afroep. ZW14
kijkt uit naar de ervaring met een dergelijk experiment dat Zuidzorg
uitvoert, door studenten in te zetten voor vervoer van mindervaliden. In
Waalre zijn er genoeg mensen ‘thuis’, die af en toe voor een buurtgenoot
een ritje wil verzorgen. Dat kan ook leiden tot nieuwe contacten dicht bij
huis, belangrijk om eenzaamheid te bestrijden (stelling #16).

#22:
Waalre moet een eigen milieustraat hebben
Standpunt: Oneens
Waarom: De kosten van een echte milieustraat zijn te groot voor onze
gemeente om die te dragen. Kapotte printers en kapot huisraad kunnen door
kringloop de Kempen opgehaald worden, om te repareren of de grondstoffen
eruit te halen. Omvangrijk tuinafval kan -bij dagelijkse bemanning va de
gemeentewerf- daar zelf afgeleverd worden. Voor de overige zaken (grof vuil,
bouwafval) is de inrichting van een lokale milieustraat te duur.

#23:
Vuurwerk mag met Oud en Nieuw alleen worden afgestoken in een aangewezen zone
Standpunt: Neutraal
Waarom: Betrokkenen in deze zones zullen daarover de vlag niet uitsteken.
Het zou mooi zijn als er een initiatief komt voor een centraal vuurwerk, maar
ZW14 heeft onvoldoende zicht op de verdeling van voor- en tegenstanders van
vuurwerk afsteken rond huis. Door voorlichting en bijvoorbeeld het uitdelen
van veiligheidsbrillen aan alle schoolgaande kinderen, moet het risico en de
overlast beperkt worden.

#24:
Het horeca-aanbod in de gemeente is voldoende
Standpunt: Neutraal
Waarom: Met de uitbreidingen die op korte termijn plaats gaan vinden,
bijvoorbeeld bij de Markt in Waalre-Dorp is deze bedrijfstak voldoende
aanwezig. Jammer dat het niet mogelijk is gebleken om mensen met een
beperking georganiseerd te laten meewerken in Het Klooster. Misschien kunnen
lokale horeca-ondernemers dit zelf oppakken?

#25:
De gemeente doet te weinig aan de bestrijding van criminaliteit
Standpunt: Eens
Waarom: De Seniorenraad en de politie hebben veel gedaan aan veiligheid in
woonwijken. Ook Whatsapp-groepen werken goed. Helaas liggen in Aalst de
cijfers voor inbraken nog wel boven het landelijke gemiddelde (8 ipv. 5
inbraken per 1000 inwoners). Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/45/geregistreerde-criminaliteit-per-gemeente-wijk-en-buurt-2010-2015 voor de cijfers in uw buurt.

ZW14 vindt dat dit uitgezocht moet worden en
extra voorlichting in pop-up spreekuren in (lege) winkels nodig is. Dat kan
gecombineerd met voorlichting over bijvoorbeeld het scheiden van afval
(stelling #2), preventie jeugdzorg en ouderenzorg/zelfstandig wonen

#26:
Waalre moet zich inspannen om meer evenementen in het dorp te krijgen
Standpunt: Neutraal
Waarom: Nieuwe activiteiten moeten passen bij het kleinschalige karakter van
ons dorp en buitengebied. ZW14 vindt dat we ons moeten aansluiten bij de
Groote Heide, net als alle omliggende gemeentes. Samen met de Valkenswaard,
Eersel en Bergeijk wil ZW14 graag een project opstarten rond onze mooie
beekdalen, voor een unieke cultuur- en natuurbeleving. De provincie steunt
dergelijke initiatieven in het kader van de ontwikkeling van het gebied rond
de nieuwe N69 (de zogenaamde LEADER-regeling).

#27:
Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar heeft Waalre te weinig te bieden
Standpunt: Oneens
Waarom: Op het gebied van sport en muziek zijn er voldoende
keuzemogelijkheden. Door  het ontbreken van middelbaaronderwijs en daaraan
gekoppelde activiteiten in de gemeente is er
altijd de noodzaak voor deze leeftijdsgroep om buiten de gemeentegrenzen te
kijken. De verenigingen spelen een belangrijke rol in het actief betrekken
van jongeren bij activiteiten in Waalre. Daarom is het zo belangrijk dat voor
de verenigingen er voldoende laagdrempelig te gebruiken faciliteiten zijn.

#28:
Aalst en Waalre hoeven niet ieder dezelfde voorzieningen te hebben
Standpunt: Neutraal
Waarom: Verenigingsleven en activiteiten moeten in elke wijk hun plekhebben.
Het delen van accommodaties is prima. Maar eindeloos investeren in dure
stenen is ongewenst. Van belang is dat de sociale cohesie in de kernen tot
bloei kan komen. Ook het voorzieningen niveau voor ouderen en de
bereikbaarheid daar van zijn leidend. Het Klooster moet daarom openblijven,
dat kan mogelijk door een deel beschikbaar te stellen voor bewoning, zodat de
vaste lasten omlaag gaan, zie stelling #4 en #9.

#29:
De onroerendezaakbelasting (OZB) mag niet verder stijgen
Standpunt: Oneens
Waarom: Het is úw geld dat uitgegeven wordt. Daarom moet altijd gekeken
worden of er goedkopere alternatieven zijn. Daarom moet élke
volksvertegenwoordiger mee kunnen doen en gehoord worden. ZW14 wil weer een
gemeenteraad met 3 vaste commissies op 1 of 2 avonden, met een vast team en
een vaste voorzitter. Met goede verslagen, zodat ook als u er niet bij was, u
snel inzicht heeft in argumenten voor en tegen. De bekostiging kan door het
aantal vergaderingen te verlagen. Raadsleden zijn geen stemvee!

#30:
De gemeente moet meer geld uittrekken voor het onderhoud van bosgebieden
Standpunt: Neutraal
Waarom: Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de vennen in de bosgebieden
weer in oorspronkelijke toestand te krijgen. Dank daarvoor!  Omgevallen bomen
zorgen voor kleine nissen waar dieren zich goed kunnen verstoppen, terwijl
langslopende mensen kunnen genieten van het bos. Wel vindt ZW14 het heel
triest dat sommige organisaties zo maar bomenrijk gebied kunnen kappen. Dat
is echt in strijd met de geest van het Bomenbeleidsplan. Voor elke gekapte
boom zou een nieuwe boom geplant moeten worden.

Dit is de link voor Waalre: https://www.gemeentekieswijzer.nl/waalre/#intro

Ook vandaag (24 februari) zijn er weer vrijwilligers actief in de bossen. Dit keer om het Blokven op te schonen.

Vrijwilligers werken aan verbetering van het Blokven
Vrijwilligers werken aan verbetering van het Blokven

 

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven