Ondersteun initiatiefnemers voor behoud van Het Klooster

Vragen conform Artikel 39 over Ondersteunen initiatiefnemers voor behoud van Het Klooster
Aan:        College B&W Waalre
Kopie:      Gemeenteraad Waalre
Van:        Fractie ZW14
Datum:    4 januari 2015
Geacht College van B&W Waalre,
Op 8  juli 2014 heeft de gemeenteraad van Waalre een motie aangenomen met als strekking dat Het in belang van alle partijen dat er tijdig duidelijkheid is over de toekomstige en meest wenselijke situatie met betrekking tot eigendom, beheer, gebruik en exploitatie van het Klooster in de periode vanaf 2019.

Op 4 november 2014 is mede op basis van deze motie een besluit heeft genomen (onderdeel 2) om Het Klooster na 2018 te verkopen, maar het voornemen te heroverwegen indien een partij voor 1 januari 2016 een businessplan aan de gestelde (financiële) voorwaarden… etc. Met o.a. een verzoek om de visie op Waalre-dorp te herijken. Ofwel een expliciete uitnodiging aan onze inwoners voor actie! (In dat geval zou onderdeel 1 van hetzelfde besluit ook niet meer nodig zijn.)
Inmiddels heeft u waarschijnlijk ook vernomen dat een groep burgers  bezig is om de mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken. Omdat de (financiële) voorwaarden nu niet bekend zijn, kan men niet verder.
Volgens het verslag van uw B&W vergadering van 16 december 2014 overweegt u een bureau in te schakelen om de (financiële) voorwaarden op te stellen. Met rapportage in maart 2015. Die voorwaarden zullen echter mede afhankelijk zijn van de partij die het initiatief neemt en de mogelijkheden die er zijn voor exploitatie.
De motie van 8 juli 2014 is nog steeds van kracht, maar kan ook anders uitgevoerd worden dan resulterend in een vergroot ‘’t Hazzo en sluiting van Het Klooster. Namelijk als zich daadwerkelijk nieuwe feiten voordoen.
Onze vragen zijn:
1. Bent u bereid om op korte termijn gesprekken te voeren met mogelijke initiatiefnemers voor aankoop van Het Klooster in Waalre-dorp of voor opzet van een andere accommodatie in Waalre-dorp?
Door het besluit van 4 november 2014 is er duidelijkheid gekomen voor de verenigingen die nu van Het Klooster gebruik maken. Op het moment dat er echter serieus sprake is van behoud van een accommodatie in Waalre-Dorp voor de verenigingen, ontstaat er een nieuwe situatie.
Zowel voor de exploitatie van het nieuwe ’t Hazzo als voor de accommodatie in Waalre-Dorp is het ongewenst om teveel ‘stenen’ te hebben gezien het aantal verenigingen. Voordelen voor de gemeente zijn dat er dan minder investeringen nodig zijn in ’t Hazzo en dat er minder kans op vertraging is als deze minder groot hoeft te worden.
2. Bent u bereid om de uitbreiding van ’t Hazzo te heroverwegen, indien er zekerheid is dat een accommodatie in Waalre-dorp aanwezig blijft?
3. Tot wanneer kan het  besluit tot uitbreiding van ’t Hazzo (van 4 november 2014) heroverwogen worden? Ofwel wanneer is het point of no return voor bouw van een uitgebreid ’t Hazzo.
Voor alle duidelijkheid: ZW14 stelt niet de locatiekeuze ter discussie, maar wil –conform het aangepaste besluit van 4 november 2014- dat eventuele initiatiefnemers voor behoud van Het Klooster of een andere accommodatie in Waalre-Dorp een reële kans krijgen.
Het toont de kracht van Waalre als we als bestuur hierbij inspirerend i.p.v. belemmerend zijn voor dit soort gewenste initiatieven van onze burgers (en bovendien conform onze oproep in het besluit van 4 november2014).
Voorts vragen wij u zo spoedig mogelijk een publieksvriendelijke vergelijking op te stellen van de verschillende locaties/scenario’s, op basis waarvan de gemeenteraad haar besluiten heeft genomen, zoals toegezegd in de beeldvormende raadsbijeenkomst van 16 december 2014.
Bovenstaande vragen worden gesteld onder artikel 39, graag beantwoording uiterlijk voorafgaand aan de raadsvergadering 27 januari 2015.
Hoogachtend,
Nan Zevenhek
Fractievoorzitter ZW14

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven