Visie op de gemeentebegroting 2014

De boel op de rails en dan?

De boel staat weer op de rails. De begroting is sluitend. –Complimenten voor de goede opzet- Belangrijke keuzes zijn gemaakt. Waarbij kritisch gekeken is naar de kosten. Zoals bijvoorbeeld bij de Brede School Waalre-Dorp. Maar dan.

Van de politiek wordt meer verwacht dan goed beheer van de financiën. Het tonen van visie, het geven van inspiratie, luisteren. Dat betekent niet dat in de begroting alles in detail vastgelegd moet worden. In de voorstellen waarover wij besluiten genomen hebben en waar we besluiten over gaan nemen, staan de ‘details’ waar we naar kúnnen en zúllen kijken.

Een voorbeeld: in de begroting staat ‘onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van de huishoudelijke hulp uit het geïndiceerde traject te halen en als voorliggende voorziening in te zetten ten behoeve van specifieke groepen ouderen’. Deze tekst is gebaseerd op onze wensen is ingebracht bij de nieuwe coalitie. Ik denk hierbij aan 75-plussers omdat juist die groep met grote eenzaamheidsproblemen te maken heeft. Door niet te indiceren kan het ‘indicatiebudget’’ direct aangewend worden voor zorg en tijd voor ouderen, naar verwachting zelfs kostenneutraal. Daarmee kan in de wijk een netwerk ontstaan van professionals en vrijwilligers. Laagdrempelig en informeel, maar wel geborgd in de wijk. Over de daadwerkelijke uitvoering zal de Raad nog beslissen, maar ik ga ervan uit dat de Wethouder samen met o.a. de zorgprofessionals in de wijk dit bekijkt en ook deze kansen benut. Als inspirerend voorbeeld van de nieuwe rol van de gemeente ook op dit terrein.
(Eerste actie is Ouderenopvang in wijkcentra, lees meer)

Een gemiste kans is dat de rol van buurtverenigingen niet voorkomt in deze programmabegroting (en minimaal op www.waalre.nl). Het woord ‘buurt’ wel, want de buurt is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Bij deze roep ik de Wethouders op om ook de kracht van de buurtverenigingen niet te vergeten en ze waar nodig te ondersteunen. Niet door het subsidiëren van de  buurt BBQ, maar bijvoorbeeld door een digitaal platform voor de buurten aan te bieden of ze actief te wijzen op de subsidie- en cursusmogelijkheden en kennis uitwisseling.

Het is ongewenst dat de raad alle details moet weten van de uitvoering. Wij zullen een beleid op hoofdlijnen goed moeten formuleren en uitvoering aan het College overdragen en achteraf controleren.
Een voorbeeld is dat er nu nog expliciet budget wordt toegekend aan bepaalde stichtingen of verenigingen. Laat ons vasthouden aan onze eigen besluiten, zoals in dit geval het subsidiebeleid. Er is samen met andere partijen een Motie voorbereid om deze lijn ook in de begroting tot uitdrukking te brengen.

Een belangrijk besluit dat wij nog moeten nemen is over de huisvesting van de ambtenaren en daarmee ook over het wel/niet behouden van het originele Raadhuis van Aalst-Waalre. Hiermee kunnen wij als volksvertegenwoordigers laten zien dat we  de verschillende dossiers van Waalre in samenhang kunnen beoordelen en besluiten. Denk aan duurzaamheid, hergebruik van stenen, vermenging van functies etc. Zodat niet alleen onze ambtenaren tevreden zijn, maar ook onze inwoners, mede doordat er bijvoorbeeld middelen vrijkomen voor cultuur.

Ten slotte: zal er volgend jaar sprake zijn van een zelfstandig Waalre? Daar ben ik van overtuigd!

Wij zullen wel –net als andere gemeentes- bestuurskracht moeten blijven tonen . Belangrijk is dat we niet alleen kritisch zijn naar onze eigen doelen en uitgaven, maar ook dat Waalre een betrouwbare partner in de regio is, die niet alleen de krenten uit de pap haalt, maar ook zijn aandeel levert. Deze begroting vormt daarbij een goed vertrekpunt!                                                                                             Nan Zevenhek, 29 oktober 2013.

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven