Waarom ingestemd met AZC?

Waarom ZW14 op 12 mei 2016 ingestemd heeft met een AZC in Waalre-Dorp

De opbouw van het stuk is in drie tijdsvakken:
– De aanloop met vanaf half 2015 een toenemende aandacht voor het vluchtelingenprobleem
– De formele opdracht aan Waalre voor de opvang van meer vluchtelingen rond maart 2016, inclusief de Raadsinformatieavond op 31 maart 2016
– Onze vragen en bedenkingen op 12 mei 2016- Actuele stand van zaken, bijgewerkt tot 31 mei 2016
Per tijdsvak staan er links naar acties die ZW14 heeft uitgevoerd hebben en op onze website staan cq. links naar interessante websites elders.

Toenemende aandacht voor vluchtelingenprobleem
Afgelopen jaar zijn de grote vluchtelingenstromen vanuit oorlogsgebieden volop in het nieuws geweest. Het was duidelijk dat er grote aantallen opvanglocaties en huizen nodig waren voor de vele mensen. Waalre huisvest al jarenlang elk jaar een tiental zogenaamde Statushouders. Dat zijn vluchtelingen die voor 5 jaar een verblijfsvergunning hebben gekregen. Diverse keren had ZW14 contact met Vluchtelingenwerk Waalre hierover. Want als het aantal Statushouders omhoog gaat is dat dan nog wel te doen voor de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Waalre? Dit was een van de redenen dat we v ragen gesteld hebben over extra inzet vanuit de gemeente voor begeleiding en integratie van vluchtelingen. Diverse keren hebben we gesuggereerd om de mogelijkheden na te gaan voor huisvesting van extra Statushouders in bijvoorbeeld destijds Het Klooster (nog voor de overdracht aan Lumens) en andere gebouwen die (deels) niet gebruikt worden. Daarbij hebben wij er ook voor gepleit dat het niet altijd nodig is om alleenstaanden een volledige woning toe te wijzen, maar dat een woonruimte in een huis dat gedeeld wordt met anderen, ook prima kan werken. Voorbeelden over het simpel geschikt maken voor bewoning van leegstaande panden en multifunctionele woonunits zijn aan het College van Waalre doorgespeeld.

Links op onze website
5 oktober 2015 Vragen n.a.v. contact met St. Vluchtelingenwerk Waalre:
http://www.zw14.nl/vragen-over-verenigingen-en-asielzoekersstatushouders/
22 oktober 2015 Vragen over het Centrum Maatschappelijke Deelname met o.a. onze zorg over de inzet die nodig is voor meer Statushouders:
http://www.zw14.nl/vragen-nav-uitleg-cmd/
22 oktober 2015 Zorgen over armoedebestrijding bij o.a. Statushouders:
http://www.zw14.nl/armoedebestrijding/
31 januari 2016 Vragen over Statushouders in Waalre:
http://www.zw14.nl/2016/01/31/statushouders-in-waalre/
29 februari 2016:
http://www.zw14.nl/2016/02/29/benefietavond-voor-vluchtelingenkinderen/
25 maart 2016 zelf verzamelde informatie ter voorbereiding van de Raadsinformatieavond van 31 maart 2016:
http://www.zw14.nl/2016/03/25/voorbereiding-raadsinfoavond-over-statushouders-en-asielzoekers/

Formele opdracht aan Waalre voor Statushouders en vluchtelingen
Zoals u op de gemeentelijke website http://opvangvluchtelingen.waalre.nl/  kunt lezen is er in maart 2016 bij de regio een formeel verzoek binnengekomen om een bepaald aantal Statushouders extra, cq. een bepaald aantal vluchtelingen te huisvesten. Dat heeft geresulteerd in een presentatie van het College op een openbare bijeenkomst over vluchtelingen op 31 maart. De communicatie rond deze avond was echter heel beperkt, waardoor een groot aantal mensen niet op de hoogte waren van deze bijeenkomst. Zij moesten uit de krant de plannen vernemen van het College. Zie hiervoor ook de brief van ZW14 aan het College dd. 25 maart 2016. Naar aanleiding van de uitnodiging heeft Nan Zevenhek een bezoek gebracht aan een kleinschalig AZC in Oss (omdat het in de lijn van verwacht lag dat ook over opvang van vluchtelingen gesproken zou worden).

Links op onze website
1 april 2016 terugblik op de raadsbijeenkomst van 31 maart 2016:
http://www.zw14.nl/2016/04/01/een-azc-in-waalre/
5 april 2016 fractievoorzitter van ZW14 steunt Open Brief aan Mark Rutte over 5 verbeterpunten bij de vluchtelingenvraagstuk:
https://twitter.com/Nan7hek/status/717260879432183809
27 april 2016 verslag van mijn bezoek aan het AZC de Orangerie in Eindhoven:
http://www.zw14.nl/azc-het-zijn-net-gewone-mensen/
29 april 2016 n.a.v. negatieve reacties op mensen die vragen stellen over een AZC en vluchtelingen:
http://www.zw14.nl/2016/04/29/negeer-kritische-geluiden-niet/ met aanvullende vragen over de communicatie, voor- en nadelen van een kleiner AZC etc. ter voorbereiding van 12 mei: http://www.zw14.nl/vragen-ter-voorbereiding-van-12-mei/

Onze vragen, wensen en bedenkingen op 12 mei
Het besluit tot vestiging van een Asiel Zoekers Centrum (AZC) is in principe een bevoegdheid van het College. Omdat het echter een controversieel besluit betreft, is de gemeenteraad gevraagd haar wensen en bedenkingen te laten horen. Daarvoor was 12 mei gepland.
Ter voorbereiding van 12 mei hebben de raadsleden van ZW14 gesproken met veel mensen, meer en minder uitgebreid. N.a.v. de ervaringen van omwonenden van een van potentiele locaties en vragen van ook andere inwoners heeft ZW14 vragen gesteld aan het College. In het voorstel dat de gemeenteraad uiteindelijk ter voorbereiding toegezonden kreeg, waren de antwoorden op de vragen opgenomen. Een van de voorstellen was om voor toekomstige omwonenden een excursie te organiseren naar een bestaand AZC. Dat is ook overgenomen.
ZW14 heeft op 12 mei o.a. vragen gesteld en zorgen geuit over, het belang van een snelle integratie en huisvesting van eventuele Statushouders in onze regio (zoals ook in Utrecht wordt gedaan en waarbij de integratie dus direct in het AZC start), het belang van samenwerking met de scholen om te waarborgen dat vluchtelingenkinderen direct weer onderwijs kunnen volgen. Ook hebben we gewezen op de kansen voor alternatieve huisvesting voor Statushouders, die veel sneller gerealiseerd kan worden dan traditionele bouw. Uit de antwoorden op onze vragen en die van de andere fracties bleek dat het College voldoende had uitgezocht of er alternatieven voor een AZC mogelijk waren. Wat betreft de -niet alleen door ZW14 geuite kritiek op de slechte communicatie naar mogelijk omwonenden- gaf het aan dat ze bewoners maximaal erbij wilde betrekken zodra een besluit voor een AZC in Waalre-Dorp definitief is. Mocht er op de betreffende locatie (dus het voormalige honkbalveld) geen AZC gevestigd worden, dan zou men daar graag woningen voor Statushouders  bouwen.
Wij hebben ook aangedrongen om de wijze van communiceren naar onze inwoners te evalueren, desgewenst in een besloten overleg.

Interessante links naar externe websites (zeker niet volledig!)
23 september 2015 gebruik van de Leegstandswet om kantoren geschikt te maken voor huisvesting van Statushouders:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vluchtelingen-in-kantoren-huisvesten-hoe-werkt.9493838.lynkx
25 maart 2016 over gebruik van de Leegstandswet om te zorgen dat er snel meer woningen komen voor Statushouders:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/statushouders-in-onverkochte-huizen.9526878.lynkx
27 april 2016 Primeur van Utrecht dat al vanaf dag 1 vluchtelingen laat integreren in de stad: http://www.volkskrant.nl/binnenland/primeur-utrecht-gaat-vluchteling-al-op-dag-een-aan-de-stad-binden~a4290148/
12 mei 2016 Link naar het voorstel aan de gemeenteraad voor 12 mei 2016 (waarin onze vragen van 29 april beantwoord worden!), de presentatie van de burgemeester, de uitspraken van insprekers, voorzitter, gemeenteraadsleden en portefeuillehouders: http://waalre.notubiz.nl/vergadering/275548/Oordeelsvormende%20bijeenkomst%2012-05-2016

Actuele stand van zaken
Het laatste nieuws over het mogelijke AZC in Waalre-Dorp kunt u vinden op de gemeentelijke website. Wij horen graag of u (als omwonende) nu meer betrokken wordt dan in de fase tot 12 mei en hoe u dat ervaart.

Diverse links:
Speciale website van de gemeente Waalre http://opvangvluchtelingen.waalre.nl/  en zoek ook op de term ‘Statushouders’ en ‘Vluchtelingen’ op
www.waalre.nl
24 mei 2016 creatieve voorbeelden van elders in Nederland voor snelle huisvesting van Statushouders:
http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/statushouders/creatieve-oplossingen-voor-huisvesting-vergunningh.xml
26 mei 2016 Tweet over het belang van het ervaring opdoen met Medezeggenschap in een AZC:
https://twitter.com/Nan7hek/status/735935809484914688

# bijgewerkt tot 31 mei 2016, Nan Zevenhek

Type uw zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven